Algemene voorwaarden


Artikel 1 | Algemene Bepalingen

1 Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van opdrachtgever wordt daaronder verstaan degene met wie Qapsul Media (verder Qapsul Media genoemd) op welke wijze dan ook een overeenkomst heeft gesloten of aan wie Qapsul Media een offerte, aanbieding en dergelijke heeft uitgebracht omtrent werkzaamheden en/of diensten van Qapsul Media. 

2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en aanbiedingen van Qapsul Media.
3 Indien behalve deze Algemene Voorwaarden ook andere Algemene Voorwaarden van toepassing geacht worden, zullen steeds en onder alle omstandigheden deze Algemene Voorwaarden prevaleren.
4 Afwijking van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze afwijkingen schriftelijk door Qapsul Media aanvaard zijn.

Artikel 2 De Aanbieding

1 Alle aanbiedingen van Qapsul Media zijn geheel vrijblijvend en worden eerst bindend voor Qapsul Media indien deze op de in Artikel 3 lid 1 aangegeven wijze is bevestigd.
2 Qapsul Media kan alle aanbiedingen te allen tijde herroepen.
3 Voorzover opdrachtgever aanbiedingen volledig en onvoorwaardelijk heeft aanvaard, kan Qapsul Media die herroepen binnen een periode van 2 dagen na aanvaarding.
4 Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering onder als in maatschappelijk verkeer gebruikelijke omstandigheden.

Artikel 3 De Overeenkomst

1 De overeenkomst tussen Qapsul Media en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat Qapsul Media van opdrachtgever een tijdige, schriftelijke en volledig met de aanbieding overeenstemmende aanvaarding heeft ontvangen, behoudens herroeping voor Qapsul Media als bedoeld in Artikel 2 lid 3.
2 Naast het geval als bedoeld in Artikel 3 lid 1 komt de overeenkomst tussen Qapsul Media en opdrachtgever tot stand op het moment dat Qapsul Media schriftelijk door opdrachtgever aan Qapsul Media gegeven opdracht tot levering van producten en/of diensten bevestigt.
3 In geval van meerdere opdrachtgevers is ieder der opdrachtgevers jegens Qapsul Media hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk.

Artikel 4 Meerwerk

1 Indien Qapsul Media voorziet dat zij meer en/of andersoortige werkzaamheden moet verrichten dan met opdrachtgever overeengekomen, zal Qapsul Media aan opdrachtgever tijdig, en in elk geval voordat met de uitvoering van dit meerwerk is aangevangen, schriftelijk opgeven. Qapsul Media zal daarbij de kosten voor dit meerwerk opgeven.
2 Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van het meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd, indien opdrachtgever niet daartegen schriftelijk heeft geprotesteerd binnen twee werkdagen na ontvangst van de in artikel 4.1 bedoelde opgave.
3 Onder meerwerk verstaan wij alles dat niet in de offerte omschreven staat, of het geen door beide partijen ter discussie komt gedurende de productie.Ook transport- en reiskosten wordt doorberekent als meerkosten. Zie ook Artikel 8.
4 Indien Qapsul Media de urenbudgetering overschrijdt zal dit ook als meerwerk worden doorberekend. Klant kan dit te allen tijde opvragen via email
5 De (koop-)prijs van de door Qapsul Media aan opdrachtgever te leveren diensten en/of producten wordt vermeerderd met de kosten van het meerwerk.

Artikel 5 Prijzen en betaling

1 Alle prijzen van Qapsul Media luiden exclusief de wettelijke omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
2 Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.Tenzij anders is overeengekomen, wordt de aanneemsom na iedere complete fase achteraf gefactureerd.
3 Bij niet tijdige betaling hiervan is Qapsul Media gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn (betalings-)verplichting heeft voldaan. Bij projecten met een looptijd langer dan 3 maanden kan Qapsul Media na overleg met opdrachtgever overgaan tot periodieke facturering.
4 Loopt het project vertraging op door toedoen van de opdrachtgever, dan wordt gefactureerd volgens oorspronkelijke en vooraf afgesproken planning.
5 Indien opdrachtgever het factuurbedrag niet binnen de betalingstermijn voldoet, is deze - zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist - in gebreke. Reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op of zijnerzijds het te betalen bedrag in compensatie te brengen.
6 Betaling in andere valuta dan de Euro is slechts na schriftelijke toestemming van Qapsul Media mogelijk.
7 Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst prijsverhogingen optreden, heeft Qapsul Media het recht deze, na overleg met opdrachtgever, in rekening te brengen.
8 Bij overschrijding van de in Artikel 5 lid 2 bedoelde betalingstermijn is opdrachtgever zonder enige sommatie of ingebrekestelling een rente ad 12% op jaarbasis verschuldigd met ingang vanaf de vervaldag.
9 Indien opdrachtgever met een door hem aan Qapsul Media verschuldigde betaling in gebreke is, zijn alle andere  vorderingen die Qapsul Media op de opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van opeisbaarheid is opdrachtgever over de vervallen vorderingen rente verschuldigd.
10 Bij niet-tijdige betaling door opdrachtgever zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15 % over hoofdsommen en renten.
11 Onverminderd het bepaalde in Artikel 5 lid 8 en 10 dient opdrachtgever bij niet-tijdige betaling alle schade te vergoeden die Qapsul Media daardoor lijdt.
12 Elk beroep op compensatie jegens Qapsul Media is uitgesloten.

Artikel 6 Medewerking

1 De opdrachtgever zal aan Qapsul Media zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering van de overeenkomst tijdig alle nodige medewerking verlenen, waaronder mede begrepen -maar niet beperkt tot- het verschaffen van gegevens, inlichtingen en ongehinderde (netwerk-)toegang en het adequaat informeren van Qapsul Media met betrekking tot eventuele gebreken en storingen.

Artikel 7 (Af)levering

1 Qapsul Media levert de diensten en/of (onderdelen/gedeelten van) het product aan opdrachtgever op de wijze zoals die in de  overeenkomst is vermeld.
2 Qapsul Media spant zich naar beste vermogen ervoor in de overeengekomen leveringstermijnen zoveel mogelijk na te leven. In geval Qapsul Media deze leveringstermijnen niet naleeft heeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 8 Risico verzending

3 In geval Qapsul Media (onderdelen/gedeelten van) het product naar opdrachtgever op welke wijze dan ook verzendt, waaronder mede begrepen -maar niet beperkt tot- toezending per post, koerier of via elektronisch berichtenverkeer, vindt deze verzending plaats voor rekening en risico van opdrachtgever. Deze zullen wij ook als meerkosten doorberekenen.

Artikel 9 Reclame

1 Opdrachtgever wordt geacht met de kwaliteit van de door Qapsul Media geleverde diensten en/of (onderdelen/gedeeltes van) producten te hebben ingestemd, tenzij opdrachtgever daartegen binnen 14 werkdagen na voltooiing resp. levering schriftelijk en gemotiveerd 
heeft geprotesteerd.
2 Opdrachtgever wordt geacht met de door Qapsul Media verzonden facturen te hebben ingestemd, tenzij opdrachtgever daartegen - overeenkomstig Artikel 8 lid 1 - heeft geprotesteerd.
3 Onverminderd het bepaalde in Artikel 8 lid 1 is opdrachtgever verplicht tijdig aan haar betalingsverplichting jegens Qapsul Media te voldoen.

Artikel 10 (Industriële- en intellectuele) Eigendom producten

1 Opdrachtgever behoudt het eigendom van (onderdelen/gedeelten van) het product.
2 Opdrachtgever blijft naast Qapsul Media enig rechthebbende op auteurs- en andere (industriële- en intellectuele) eigendomsrechten op (onderdelen/gedeeltes van) het product.
3 Opdrachtgever wordt eigenaar van de ontwikkelde content en beeldmateriaal. Het eventuele CMS wordt in licentie verstrekt.

Artikel 11 Gebruiksrecht producten

1 Opdrachtgever verleent aan Qapsul Media exclusieve gebruiksrecht met betrekking tot het product.
2 Opdrachtgever is gerechtigd (onderdelen/gedeeltes van) het product aan derden in gebruik te geven, te verhuren, in licentie te geven en/of te verkopen, daarop een (stil) pandrecht te vestigen, op welke wijze dan ook openbaar te maken, te veelvuldige en/of te kopiëren en/of te bewerken, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Qapsul Media.
3 Qapsul Media heeft het recht (onderdelen/gedeeltes van) het product te gebruiken in de meest ruime zin van het woord ten behoeve van eigen productie, publiciteit en/of promotie zonder de schriftelijke toestemming van opdrachtgever.
4 Het is aan opdrachtgever verboden zonder schriftelijke toestemming van Qapsul Media al dan niet gedeeltelijk gegevens, uittreksels, samenvattingen, rapporten, verslagen of andere bescheiden, die opdrachtgever van Qapsul Media heeft ontvangen en/of 
door Qapsul Media zijn opgesteld, te (doen) publiceren en/of anderszins openbaar te maken, vermenigvuldigen en/of verspreiden.

Artikel 11 lid 

1 van dit artikel bedoelde handelingen, ziet opdrachtgever erop toe dat uit de publicatie, openbaarmaking, vermenigvuldiging of verspreiding blijkt dat het auteursrecht bij Qapsul Media berust, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
2 Bij overtreding van de hiervoor in Artikel 11 lid 4 omschreven verbod resp. het in Artikel 11 lid 5 omschreven gebod verbeurt opdrachtgever aan Qapsul Media een direct en zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van 25.000, Euro per overtreding, onverminderd alle overige rechten van Qapsul Media zoals het recht om schadevergoeding of een verbod in Kort Geding te vorderen.

Artikel 12 Geheimhouding

1 Qapsul Media en opdrachtgever verplichten zich om over en weer geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van alle informatie, waaronder begrepen -maar niet beperkt tot- gegevens en/of documentatie, die zij van elkaar te weten komen en waarvan zij redelijkerwijs moeten begrijpen dat deze informatie vertrouwelijk of geheim is.
2 Qapsul Media is, behoudens verplichtingen die de wet op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die Qapsul Media door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
3 Qapsul Media is niet gerechtigd informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel waarvoor zij werd verkregen.

Artikel 13 Garantie diensten

1 Qapsul Media en opdrachtgever kunnen bij de overeenkomst een garantie(-termijn) overeenkomen met betrekking tot de door Qapsul Media te leveren diensten.
2 Qapsul Media’s verplichting uit hoofde van garantie met betrekking tot Qapsul Media’s diensten, houdt in dat Qapsul Media zich naar beste vermogen zal inspannen de diensten te leveren.
3 Qapsul Media verleent verder geen garantie, direct of indirect, met betrekking tot Qapsul Media’s diensten.

Artikel 14 Overmacht

1 In geval van overmacht heeft Qapsul Media het recht de verplichtingen ten opzichte van opdrachtgever uit de overeenkomst op te schorten resp. de overeenkomst met opdrachtgever door schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat Qapsul Media is verplicht enige schade van opdrachtgever te vergoeden.
2 Overmacht is onder andere aanwezig ingeval van brand, overstroming, staking, oorlog, explosies, computervirussen of het niet tijdig nakomen door derden van verplichtingen jegens Qapsul Media dan wel alle omstandigheden waarop Qapsul Media geen overwegende invloed kan uitoefenen.

Artikel 15 Tussentijdse beëindiging

1 Opdrachtgever heeft behoudens schriftelijke instemming van Qapsul Media niet het recht de overeenkomst met Qapsul Media tussentijds te beëindigen.
2 Ingeval van tussentijdse beëindiging als bedoeld in Artikel 15 lid 1 is opdrachtgever in elk geval verplicht aan Qapsul Mediate betalen de prijs voor de tot het moment van tussentijdse beëindiging door Qapsul Media geleverde diensten en/of (onderdelen/gedeeltes van) producten, vermeerderd met de schade die Qapsul Media lijdt ten gevolge van de tussentijdse ontbinding.
3 In geval van tussentijdse beëindiging als bedoeld in dit artikel is opdrachtgever verplicht alle (onderdelen/ gedeeltes van) producten en/of informatie met betrekking tot door Qapsul Media geleverde/te leveren diensten en/of producten, met onmiddellijke omgang aan Qapsul Media te retourneren.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

1 Qapsul Media verplicht zich haar werkzaamheden naar haar beste kunnen te zullen uitvoeren.
2 Qapsul Media is niet aansprakelijk jegens opdrachtgever voor schade die het gevolg is van werkzaamheden, verricht door Qapsul Media, haar werknemers of anderen, door Qapsul Media daartoe aangezocht, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld of opzet.
3 Qapsul Media is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke het gevolg is van niet, onvoldoende, onjuist of niet tijdig nakomen van de 
overeenkomst door Qapsul Media indien zulks veroorzaakt is door de verkeerde onvolledige, of wegens andere reden niet bruikbare, 
informatie en inlichtingen van opdrachtgever.
4 Qapsul Media is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van niet voorzienbare omstandigheden.
5 Qapsul Media is niet aansprakelijk voor gevolgschade en schade ontstaan door gebruik van haar diensten.
6 Qapsul Media is nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk dan de overeengekomen aanneemsom tussen Qapsul Media en opdrachtgever.
7 Opdrachtgever zal Qapsul Media vrijwaren tegen alle aanspraken van derden jegens Qapsul Media op grond van of in verband met de opdracht en de uitvoering daarvan in overeenstemming met de opdracht.

Artikel 17 Beëindiging en opschorting

1 Qapsul Media is gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst de 
overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen, of indien wegens een andere reden twijfelachtig is of de opdrachtgever in staat zal zijn de voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen tevoldoen, zulks naar oordeel van Qapsul Media.
2 In geval van tijdelijke verhindering tot uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht of ten gevolge van daden of nalatigheid van opdrachtgever of diens ondergeschikten of derden is Qapsul Media gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten hetzij de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen.
3 Qapsul Media is gerechtigd - indien opdrachtgever in haar informatieplicht jegens Qapsul Media tekort schiet of anderszins vertraging veroorzaakt  - 50% van alle daaruit voortvloeiende kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.
4 Qapsul Media is bij (gehele of gedeeltelijke) beëindiging of opschorting van de overeenkomst niet gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding onverminderd het recht van Qapsul Media op 
vergoeding van haar schade.
5 Bij beëindiging of opschorting van de overeenkomst blijven de rechten welke voor Qapsul Media uit de overeenkomst en deAlgemene Voorwaarden voortvloeien van kracht.
6 Indien de overeenkomst is beëindigd is al hetgeen opdrachtgever aan Qapsul Media uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, terstond en 
zonder verdere sommatie of ingebrekestelling van opdrachtgever opeisbaar, en is opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling rente verschuldigd, met ingang van de datum van beëindiging.

Artikel 18 Kosten

1 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die met de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden verband houden, daaronder mede begrepen de kosten door Qapsul Media gemaakt tot behoud of ter uitoefening van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 19 Wijzigingen/Aanvullende voorwaarden

1 Wijzigingen in hetgeen Qapsul Media en opdrachtgever zijn overeengekomen binden Qapsul Media slechts indien en voorzover wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijk door Qapsul Media zijn aanvaard en/of bevestigd.

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en offertes, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands Recht van toepassing.
2 Alle geschillen, die met betrekking tot of naar aanleiding van de overeenkomsten, aanbiedingen en offertes, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, mochten ontstaan zullen, voorzover de wet niet dwingend anders voorschrijft, met uitsluiting van iedere andere aanhangig worden gemaakt bij de terzake van het geschil bevoegde rechter te Enschede.

Artikel 21 Slotbepalingen

1 Indien (een gedeelte van) een bepaling/artikel(-lid) van deze voorwaarden (geheel of ten dele) onverbindend blijkt, moet (dat gedeelte van) die bepaling/dat artikel(-lid) als niet geschreven worden beschouwd. In dat geval blijven de overige bepalingen/artikelen van deze voorwaarde onverminderd van kracht.